Arkiv NYHETSBREV

20171110

Nyhetsbrev #1 (pdf)

Vallningäger 2015

vallläger

Import

Från och med den 29 December 2014 ändras reglerna kring importering/exportering av hundvalpar. 
Ni kan läsa mer om detta här : Jordbruksverkets hemsida.

Gällande DNA-tester för degenerativ myelopati

2014-12-26

Med hänvisning till Svenska kennelklubbens policyuttalande och den bifogade informationsartikeln (se särskilt sidan 4) avråder SCPK från de genetiska tester för degenerativ myelopati, som erbjuds på marknaden.

SKK/AK generella policy avseende DNA-tester i avelsarbetet

Baserat på information i bifogad artikel önskar SKKs avelskommitté göra följande policyuttalande avseende tillämpningen av genetiska tester i avelsarbetet:

Genetiska tester är ett utmärkt verktyg i avelsarbetet för bättre hälsa hos våra hundar, förutsatt att dessa tester är tillförlitliga, relevanta och används på ett klokt sätt. Uppfödare och hundägare bör noggrant utvärdera nyttan med och konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta utförs. Risken med ett ensidigt eller överdrivet fokus på DNA-testresultat är att andra viktiga åkommor eller egenskaper hamnar i skymundan. SKKs avelskommitté vill understryka vikten av att man i avelsarbetet utgår ifrån hur vanligt förekommande och hur stort kliniskt problem en sjukdom är, snarare än att utgå ifrån vilka tester som finns tillgängliga. Om en sjukdom inte utgör ett kliniskt problem i rasen och/eller det DNA-test som erbjuds för denna åkomma inte anses tillförlitligt är det bättre att avstå från att testa sin hund. Risken är annars att avelsbasen begränsas på felaktiga grunder, eftersom du som uppfödare är skyldig att ta hänsyn till testresultatet i ditt avelsarbete. Det är viktigt att ha i åtanke att hundavel handlar om mycket mer än enstaka sjukdomar, och att genetiska tester, även om de idag är många, inte ger hela bilden.

Policyuttalande avseende tillämpningen av genetiska tester i avelsarbetet

Om du som uppfödare använder en hund som DNA-testats måste du ändå ta hänsyn till det resultat som testet visat:

Enligt avelsparagrafen i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt från 2008 (Saknr L102, kap 1, 24 §) får djur inte användas i avel om ”de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag”.

Också i SKKs Grundregler finns en särskild punkt gällande DNA-tester:

”Det åligger varje medlem i SKK-organisationen:

2:5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning. Hund som visat sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel, men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.”

 

 

Bruks/IPO SM i Nynäshamn 29-31/8

SM-tältet

Vid Bruks/IPO SM i Nynäshamn 29-31/8 fanns SCPK med i SBKs informationstält. Många var intresserade av att få veta mer om SBKs nyaste ras. Informationsbroschyrer och godis delades ut till alla nyfikna. 

Vid rasparaden innan IPO VM i Malmö var chodský pes representerad som en bruksras. Vi hoppas att FCI representanterna fick ett positivt intryck av de fina hundarna. 

Reportage från SBK kongressen 2014

SCPK blev inbjuden att vara med vid årets SBK kongress. I år hade inte vi inte rösträtt, men fick delta och hade rätt att yttra oss. Klubben representerades av undertecknad och sekreterare Sandra Siverman.

Kongressen inleddes på kvällen fredag 16 maj med en rasklubbsträff.C:Userspetid22Desktopkongress1

På denna träffa var det mycket spännande information och intressanta diskussioner om bl.a. elektronisk inrapportering av MH-resultat och IPO-VM. Sedan fick vi en intressant föreläsning om SBK-Hunden o människan av Stefan Björkman.

Schäferhundsklubben avslutade träffen med att uppmana alla rasklubbar att ställa sig bakom dem i diskussionerna med försvarsmakten. Deras avelsarbete följer inte de hälso- och mentala krav som ställs på övrig schäferavel och det undergräver enligt klubben möjligheterna att bedriva ett seriöst avelsarbete för andra uppfödare.

På lördagen började kongressen för samtliga deltagare. 

En genomgång av organisationens läge visades genom att organisationen ”betygsattes” inom områdena vision, målstyrning, ekonomi, kommunikation, organisation, ramar/värderingar, utbildning och tävling.

Man konstaterade bl.a. att ekonomin nu var i balans och att det fanns en viss ”buffert”.

Vilket kan behövas eftersom verksamhetssiffrorna visar på minskade medlemsantal, minskade starter i tävlingsverksamhet. På 10 år har antalet bruksprov halverats.

Det som ökar är agilityn och rallylydnad. Agilityn har också bytt huvudmannaskap till SKK.

Man jobbar med en samverkan med SKK ang IT-stöd för t.ex. snabbare och bättre uppdateringar av Lathunden. I SKK avelsdata ska ett metalindex redovisas och BPH och MH kommer att jämnställas för detta.

SKK jobbar nu med en allmän regelöversyn i syfte att minska regelomfattningen. Man kommer också att se över championatregler i samråd med respektive rasklubb.

SBK ska senast 31/12-15 lämna förslag på nya regler till SKK.

På kongressen gick vi igenom de mål som SBK ska jobba med, och de som berör rasklubbarna direkt är:

  • Öka antalet medlemmar i Brukshundklubben, genom att erbjuda attraktiva medlemskap och minska genomströmningstakten.
  • Tillhandahålla hundar för samhällsnyttiga tjänster, genom att som frivillig organisation informera, utbilda och rekrytera utifrån ställda uppdrag, matcha samarbetspartners behov av krav och kvalité, verka för att hitta nya aktörer där hunden kan komma till nytta och användning inom samhället.

Värdegrundsutskottet redovisade sitt arbete som ska vara klart att tas till beslut vid kongressen 2015.

SBK´s nya dressyrpolicy redovisades av Lotta Linusson och Jan Gyllensten.

SCPK lämnade in en skrivning gällade vår uppfattning om sambandet mellan de tre olika delarna värdegrunder, dressyrpolicy och tävlingsverksamhet. SCPK uppmanade där SBK att uppmuntra mer positiv kritik från domarna samt mindre allvarliga inofficiella tävlingar att träna på.

Kongressen valde en ny styrelse och allt gick enligt valberedningens förslag.

Det blev dock en diskussion om förslaget att höja förbundsavgiften med 10:- under 2015, men förbundets förslag vann omröstningen.

Som sammanfattning kan sägas att själva kongressen var intressant och lärorik, men allra mest givande var pauser och måltider. Många var nyfikna på den nya rasen och jag och Sandra fick många tillfällen att berätta om våra hundar och göra reklam för rasen ;-)

Väldigt roligt var att hela baksidan av de tryckta kongresshandlingarna pryddes av en vacker bild på en fin chodský pes

Åsa Tiderman Ordförande SCPK

C:Userspetid22Desktopkongress2

Jätteroligt att kongresshandlingarna pryddes av

fina Crasty Gaviro En av våra fina svenska chodský pes.

 

Den 30 augusti beslutade SBK Utskottet för prov och tävling att chodský pes vid bruksprov ska placeras i den grupp där hinder höjden är 65 cm (akl, lkl) samt 85 cm (hkl, elk) och tung apport 4 kg. Detta gäller från 2014-09-01.

I det förslag till regelrevidering från 2017 som SBK har skickat ut på remiss är förslaget att chodský pes ska ha hinderhöjd 55cm (akl-lkl) samt 70 cm (hkl, ekl) och tung apport 3 kg. 

SCPK skickde i våras in en hemställan om krav på känd HD-status för alla chodský pes boende i Sverige som används i avel. Svenska kennelklubbens Avelskommitté beslutade 2014-05-14 att avslå denna ansökan om hälsoprogram gällande krav på känd HD-status för chodský pes. Med anledning av detta har SCPK kompletterat sin heställan ytterligare och vi avvaktar nu svar på detta. 

MH krav

2014-03-25

Chodský pes omfatts nu av samma MH-krav för avel som övriga raser inom Svenska Brukshundklubben. Det betyder att föräldra djuren ska ha "känd mental status" för att valparna ska kunna registreras i Svenska kennelklubben. Mer om detta kan du läsa i SKK´s registreringsbestämmelser.

Chodský pes på brukshundsklubbens utställningar

 

2014-03-08

Nellie

Från och med 2015-01-01 kommer chodský pes att kunna ställas ut på Svenska brukshundklubbens utställningar! Det ser vi fram emot.

Tjeckiska rasklubben förtjusta av SCPK


2014-02-10


Vi har fått svar från KPCHP gällande vår förfrågan om samverkan gällande t.ex. avel och hälsa för rasen.
KPCHP skriver att de är förtjusta över det arbete vi gör i Svenska Chodský pesklubben och att de är positiva till samarbete och erfarenhetsutbyte.
Bl.a. är de positiva till att vi nu jobbar för att få fram bra avelsregler. Hundar som godkänns i svensk avel kommer också att kunna användas med de tjeckiska avelshundarna, under förutsättning att valparna registreras i en FCI godkänd kennelklubb (för valpar som föds i Sverige gäller det alltså SKK).


Här kommet utrag av brevet från den Tjeckiska rasklubben (KPCHP).

Hello to all friends of Chodsky Pes in Sweden

Me personally and  the whole board of KPCHP is thrilled, that Swedish breeders also decided to  breed this fantastic dog.
What is most important , your organization falls under FCI legislation.

We will try again this year during European exhibition in Brno to apply for international approval/acceptance of Chodsky pes.
It would be a great support that your interest in breeding Chodsky pes will be according to regulations of FCI. Unlike in Germany that does not breed according to FCI standards.

Your club will have our full support. We are interested in cooperating and information exchange. I guess at the begining the information flow will come mostly from us but after a while i firmly believe that your newly gained experience, observations and achievements  will be a benefit to us as well.

As long as your dogs will be bred under FCI regulations and pedigrees will be approved by a club belonging under FCI, we could use your dogs in our breeding program.
I studied your breeding regulations and they are similar to ours. That is very comforting and reassuring for us. It will benefit stabilizing the breed standards.

Further correspondence can continue using this email address. I will try my best to to answer as quickly and accurately as i can.

Sincerely
s pozdravem Jednatel KPCHP
Karel Peroutka

Beslutet


2014-01-31


Logga bruk

Svenska Chodský pesklubben är nu ansluten som specialklubb till Svenska brukshundklubben.

 Fredag 31 januari fattade förbundsstyrelsen beslutet att anta Svenska Chodský pesklubbens ansökan om att anslutas till Svenska brukshundklubben. Förbudstyrelsen accepterade också Svenska Kennelklubbens förfrågan om att ta över rasansvaret för chodský pes.

Förbundstyrelsen hälsade rasklubben hjärtligt välkommen och uttalade att man ser fram emot ett bra samarbete.

Svenska Chodský pesklubbens styrelse tackar alla som bidragit till detta och ser med glädje fram emot ett spännande arbete.

Beslut

Det historiska dokumentet

Beslut

Årsmöte 2014

Här hittar du alla dokument, preliminär deltagarlista samt program för årsmöte/träningshelgen i Sandarne. Vi ser framemot denna helg och hälsar alla medlemmar och andra intresserade, mycket välkomna!

Årsmöteshandlingar 

Program 

Deltagarlista

 

 

 

2013-12-22

Svenska chodský pes klubben har skickat en ansökan till Svenska kennelklubben.

I första hand ansöker SCPK att anslutas till SKK via specialklubben Svenska brukshundklubben. Vi vill verka för att chodský pes ska fortsätta vara en brukshund med brett användningsområde

Nu har vi fått svar från SKK att de beslutat skicka en förfrågan till SBK om att anta rasansvaret för chodský pes. Vi väntar med spänning på SBKs svar, och håller tummarna för att de svarar ja 

För mer information om SKKs oragnisation hänvisas till SKK´s hemsida

För mer information om SBKs bruksraser hänvisas till SBK´s hemsida

Domarutbildning på Stockholms Hundmässa 2013

 2013-12-06                                                                                                                              

P1010345 (1024x768)

Fredag 6 december 2013 hade SKK´s domarkommité raspresentation av chodský pes på Stockholms hundmässa 2013. De hade önskat 2-4 hundar men uppslutningen bland chodsky pes folket var stor så vi fick dispans att visa upp 6 hundar! Tyvärr var vädet så dåligt att Mats med Kalista tvingades att stanna hemma, men 5 st fina chodsky´s fick representera rasen.

Etnolog Kenneth Edh presenterade chodský pes, och vi fick berätta om våra upplevelser av våra hundar.Många domare var väldigt intresserade, och några var mer skeptiska till att en hundras verkligen kan ha ett så brett användningsområde. 

Efteråt gick de flesta av oss på restaurang tillsammans och hade en väldigt trevlig pratstund.