top of page
Valberedningens preliminära förslag SCPK inför årsmöte 2023
 

Svenska Chodský pesklubben kommer att ha sitt årsmöte 26 mars 2023. Inför mötet har valberedningen i uppdrag att föreslå valbara personer till styrelsen och revisorerna.
 

Valberedningen har under året bestått av Åsa Tiderman (sammankallande), Lotta Eriksson och Björnar Sörli.

Valberedningen har i sitt arbete annonserat på sociala medier och på hemsidan, samt informerat på läger för att bjuda in medlemmar till dialog. Dialog med medlemmar och styrelsen har förts via telefon och vid sammankomster.
 

Senast 15 november ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Senast 15 december kan medlemmar lämna ytterligare nominering till styrelsen. En sådan nominering ska innehålla;
• vilken funktion som avses
• namn
• en kort presentation
• uppgift om att den föreslagne kandiderar

Nomineringen skickas till camilla.a.stahl@gmail.com och ska vara styrelsen tillhanda senast 15 december 2022.

Valberedningen kan efter detta korrigera sitt förslag endast med inkomna nomineringar.

På årsmötet kommer endast person enligt valberedningens förslag eller person som är nominerad enligt ovan kandidera till val.
 

Post (mandattid) -innehavare av posten idag             Valberedningens förslag

Ordförande (1 år) – Mia Holmbäck                              Mia Holmbäck

Kassör (2 år) – Jim Berglund                                       Mikael Pankko

Sekreterare (fyllnadsval 1 år)– Jane Gransveden        Lena Hermansson

Ledamot (2 år) – Karin Sjökvist                                    Karin Sjökvist

Suppleant (2 år) – Camilla Ståhl Helzel                       Camilla Ståhl-Helzel

Revisor (1 år) Yvonne Brink                                         Mikael Melitshenko

Revisor ( 1 år) – Jesper Carlberg                                Torbjörn Bäckmark  

Revisorssuppleant (1 år) Carola Nilsson                     Carola Nilsson

Revisorssuppleant (1 år) Jeanette Carlsson               Jeanette Carlsson
 

Valberedningen har också uppdrag att föreslå årsmötesordförande.

Yvonne Brink

 

Följande poster har mandattid kvar till 2024.

Post (mandattid till år) -innehavare av posten idag

Vice ordf.  Håkan Sjödin

Sekreterare Jane Gransveden, har meddelat att hon önskar avsluta sitt uppdrag

Ledamot Anne Lagerström

Ledamot Victoria Johansson

Suppleant Göte Toftler

 

Valberedningen har inte uppdrag att ta fram förslag till ny valberedning. Vid årsmötet ska väljas en sammankallande (1 år) och en ledamot (2 år). Björnar Sörli sitter kvar som ledamot till 2024.                        

bottom of page